Haagise rent ja hinnakiri

 • Kuni 1 tund – 12€
 • Kuni 3 tundi – 13€
 • Kuni 6 tundi – 17€
 • Kuni 12 tundi – 20€
 • Kuni 24 tundi – 26€
 • Iga järgnev 24 tundi – 25€
 • Hilinemistasu – 10€ / tund
 • Haagise pesu – 15€
 • Haagise pistikupesa rent – 2€

  Broneeritud haagist hoitakse 30 minutit.

  Haagise kasutamiseks sõlmitakse rendileping ja selle vormistamiseks on vaja esitada juhiluba ja haagist vedava auto registreerimistunnistus.

*Hinnakiri kehtib alates 01.10.2023

Kasti laius (m)1.5
Kasti pikkus (m)3
Kandevõime (kg)469
Kasti laius (m)1.5
Kasti pikkus (m)3.5
Kandevõime (kg)447

1.Lepingu objekt ja tähtaeg

1.1 Käesoleva lepinguga (edaspidi Leping) annab Rendile andja kui renditava vara omanik Rentnikule ajutiseks kasutamiseks sõiduauto järelhaagise (edaspidi Haagis) koos kehtiva kindlustuspoliisi ja tehnilise passi koopiaga.

1.2.Haagise – Tiki Treiler riiklik registreerimismärk__________________ rendilepingu kestvus___________________________________ kuni __________________________________

1.3. Haagise tehniline seisukord ja võimalikud puudused rendile andmisel ja tagastamisel kirjeldatakse üleandmise-vastuvõtu aktis, mis on ka Poolte lepingust või seadusest tulenevate võimalike nõudmiste aluseks.

1.4 Leping jõustub selle allakirjutamise momendist ning lõpeb haagise,kindlustuspoliis ja registreerimistunnistuse tagastamisega-üleandmisega rendile andjale aadressil Kiili vald, Veski 1.
Lepingu lõppemisega ei lõpe poolte kohustus täita lepingust tulenevaid täitmata kohustusi 

2.Rentniku õigused ja kohustused 

2.1 Käesolev leping annab lepingus (või punkti 1.2) näidatud ajavahemikul õiguse Rentnikul lepingu objektiks oleva Haagise kasutamist oma äranägemise järgi, arvestades Haagise ettenähtud otstarvet ja muid Tootja ja Rendile andja poolt määratud tehnilisi nõudmisi ning garantiitingimusi. 

2.2 Rentnikul on õigus saada Haagis enda valdusesse Lepingus märgitud tähtajaks. 

2.3 Rentnik on kohustatud tagastama Haagise Rendile andjale õigeaegselt vastavalt Lepingu punktis 1.2 sätestatud tähtajaks hilhemalt kella 18.00-ks, kui pooled ei ole kirjalikult teisiti kokku leppinud. 

2.4.Rentnik on kohustatud kasutama Haagist hoolikalt ja heaperemehelikult, tegema vajadusel kõik eseme korrasolekuks vajalikud toimingud. Rentnikul ei ole õigust ilma Rendile andja vastava loata vahetada Haagise mistahes detaile või osasid 

2.5 Rentnik kohustub viivitamatult teatama Rendile andjale tema valduses oleva Haagisega juhtunud õnnetusest või olukorrast, kus Haagis või selle dokumentatsioon väljub Rentniku valdusest või leiavad aset muud sündmused, mis mõjutavad või võivad mõjutada lepingu täitmist Rentniku poolt. 

2.6 Rentnikul ei ole õigust anda Haagist kasutamiseks kolmandatele isikutele tasu eest ega tasuta ilma Rendile andja vastava kirjaliku loata. 

2.7.Rentnik kannab täielikku ja tingimusteta varalist vastutust Haagise säilimise eest kuni lepingu lõppemiseni või ennetähtaegse lõpetamiseni. 

2.8. Rentnik on kohustatud hüvitama Rendile andjale ja/või kolmandaltele isikutele tekitatud mistahes liiki kahju täies ulatuses. 

2.9. Rentnik on kohustatud tasuma käesolevast lepingust tulenevad viivised, leppetrahvid, kahjuhüvitised ja muud masked koheselt pärast lepingu lõppemist, vastavalt üleandmis- vastuvõtuaktile. 

3. Rendile andja õigused ja kohustused 

3.1 Rendile andja (või tema poolt selleks volitatud isikul) on õigus Lepingu punktis 1.2 sätestatud tähtaja möödumisel või ebaseadusliku valduse korral ka varem Haagis Rentnikult (või haagise tegelikult valdajalt) tagasi võtta ning nõuda sisse leppetrahv vastavalt käesoleva lepingu punktile 3.2 

3.2. Rendile andjal on õigus nõuda ning Rentnikul kohustus tasuda iga Haagise tagastamisega viivitatud päeva eest leppetrahvi rendi hinnakirjast tulenevalt kahekordse päeva rendi ulatuses. 

3.3.Rendile andja on kohustatud andma Haagise Rentniku valdusse Lepingus punktis 1.2 sätestatud tähtajaks 

3.4 Rendile andja on Haagise rendilepingu lõpetamisel ja puuduste ilmnemisel kohustatud Rentnikule pretensioonid esitama. 

4. Rendile andja vastutus 

4.1 Rendile andja ei vastuta mistahes võimalike kahjude või kahjuhüvitamise nõude eest, mis tulenevad või mis on seotud haagise purunemise, kasutamise, kasutamise võimatusega või mille on 

põhjustanud haagis kolmandatele isikutele või Rentnikule või mille on põhjustanud Rentniku mistahes tegevus 

5.Haagise kindlustus 

5.1. Rendile andja on sõlminud Haagisele kohustusliku kindlustuslepingu ja kõik kindlustusega seotud kulud (kindlustusmaksed) on arvestatud rendi hinna sisse. Juhul kui lepingu kehtivuse ajal suurenevad kindlustusmaksed kindlustusandja nõudmisel, on Rendile andjal õigus nõuda Rentnikult täiendavaid makseid proportsionaalselt rendilepingu perioodiga. 

5.2. Kindlustusjuhtumi saabumisel kohustub Rentnik koheselt täitma kõiki kindlustuslepingust tulenevaid kohustusi (vormistama liiklusõnnetuse vastavalt kehtivale seadlusandlusele ja liikluseeskirjadele) ja viivitamatult (1 tunni jooksul) informeerima Rendile andjat vara kahjustumise, hävimise või kadumisega seotud asjaoludest. 

5.3. Vara hävimisel, kahjustmisel või kadumisel viisil, mida kindlustuslepingu järgi ei loeta kindlustusjuhtumiks ning seetõttu ei kuulu kindlustaja poolt hüvitamisele on Rendile andja ees vastutav Rentnik. (Haagise juhusliku hävimise riisiko lasub täielikult Rentnikul).Rentnik kohustub hüvitama tema süül tekkinud kahju Rendile andjale hiljemalt 15(viieteistkümne) päeva jooksul pärast vastavasisulise teate saamist kindlustusandjalt, kaasa arvatud viivised, leppetrahvid jms. 

6. Muud tingimused 

6.1.Rentnikul on keelatud ilma Rendile andja vastava kirjaliku loata väljuda Haagisega Eesti Vabariigi territooriumilt 

6.2.Rentnikul on keelatud kasutada Haagist ebaseaduslikuks otstarbeks ning Rendile andja ei vastuta selle rikkumisest tuleneva võimaliku vastutuse ja kohustuste suhtes 

6.3.Käesolevale lepingule allakirjutamisega kinnitavad pooleds, et nad on teovõimelised ja omavad tegutsemiseks vastavaid volitusi. 

6.4. Rentnik tõendab oma allkirjaga oma esitatud andmete õigsust. 

6.5. Lepingu sõlmimisel, täitmisel, muutmisel, pikendamisel, lõpetamisel ja vastutuse kohaldamisel juhinduvad pooled käesolevast lepingust, Eesti Vabariigi seadustest ja muudest õigusaktidest. 

6.7. Käesolevast Lepingust tulenevad vaidlused lahendatakse pooltevahelisel kokkuleppel. Kokkuleppele mittejõudmise korral lahendatakse vaidlus vastavalt Eesti Vabariigi seadustele Harju Maakohtus. 6.8 Leping on koostatud kahes võrdset juriidilist õigust omavas eksemplaris, millest üks jääb Rendile andjale ja teine Rentnikule.